Általános információk

Általános információk

Családok Otthonteremtési Kedvezménye

Amennyiben további kérdése van a CSOK-kal vagy a lakáshiteleinkkel kapcsolatban, kérjük, adja meg adatait, és visszahívjuk! Kapcsolat: csok@somogytakarek.hu
 

Milyen célokra igényelhető a CSOK?

 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez,
 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott használatbavételi engedéllyel, vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező új, összkomfortos lakás vásárlásához,
 • legalább komfortos használt lakás vásárlásához,
 • legalább komfortos (vagy a bővítést követően komfortossá váló) meglévő, használt lakás bővítéséhez.

Ki után vehető igénybe a kedvezmény?

 • CSOK igényelhető az igénylővel közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, bővített vagy megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző
 • vér szerinti és örökbefogadott gyermeke után* , vagy
 • a fiatal házaspár - meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két születendő gyermek vállalása esetén. (10 millió Ft összegű megelőlegezett CSOK igénylése esetén a gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három gyermek születését vállalhatja. Lsd. „Három vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó különös szabályok”) 
   

A kedvezmény szempontjából gyermeknek minősül

 • a magzat, a terhesség betöltött 24. hetét követően, valamint
 • aki az igénylő eltartottja és a 20. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;

A kedvezmény egy gyermek után csak egy alkalommal vehető igénybe, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást is.

Mekkora összegű támogatás igényelhető?

Az igénybe vehető CSOK összege függ a meglévő eltartott és/vagy vállalt gyermekek együttes számától, valamint a lakás hasznos alapterületétől.

Bővítés esetén a számlákkal igazolt bekerülési költség 50%-át nem haladhatja meg a támogatás összege.

Használt lakás vásárlás, illetve bővítés esetén a támogatási összegek:

Gyermekek száma Minimum hasznos alapterület (m2) Támogatás összege (Ft)
1 40 600.000,-
2 50 1.430.000,-
3 60 2.200.000,-
4 vagy több 70 2.750.000,-

 

Új lakás vásárlás, és építés esetén a támogatási összegek:

Gyerekek száma Minimum hasznos alapterület lakás esetében (m2) Minimum hasznos alapterület egylakásos lakóépület esetében (m2) Támogatás összege (Ft)
1 40 70 600.000,-
2 50 80 2.600.000,-
3 vagy több 60 90 10.000.000,-
  Később született gyermek esetén a meglévő gyermekek számától, a lakás hasznos alapterületétől és energetikai minősítési osztályától függetlenül az igényelhető támogatás mértéke gyermekenként 400.000 Ft.

 *kizárólag meglévő gyermekek alapján igényelt CSOK esetén az igénylőre nincs korhatár megkötés

Terméktéjékoztatók

Amennyiben további kérdése van a CSOK-kal vagy a lakáshiteleinkkel kapcsolatban, kérjük, adja meg adatait, és visszahívjuk! Kapcsolat: csok@somogytakarek.hu

 

 

Személyi feltételek

Személyi feltételek

Családok Otthonteremtési Kedvezménye

A támogatás igénylésekor személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén a CSOK nem igényelhető.

OEP igazolás:

A kérelem benyújtásakor legalább az egyik igénylőnek legalább 180 napos folyamatos (legfeljebb 30 napos megszakítással) TB biztosítotti jogviszonnyal kell rendelkezni az egészségbiztosítás nyilvántartásában – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. A benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie (közfoglalkoztatás nem érthető bele). Külföldi biztosítási időszak is elfogadható.

Az igazolást a megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szakigazgatási szervei állítják ki, a kérelem benyújtását követő 3 munkanapon belül. Az igénylőlap az OEP weboldalán érhető el, melyet – számítógéppel vagy kézzel – kitöltve a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztályához kell benyújtani.
 

NAV igazolás:

A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.

Megelőlegezett CSOK:

Igénylésére – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két gyermek vállalásával csak olyan házaspárok jogosultak, ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét. 10 millió Ft összegű megelőlegezett CSOK igénylése esetén a gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három gyermek születését vállalhatja (lsd. „Három vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó különös szabályok”)

Erkölcsi bizonyítvány:

Az igénylőnek és házastársának erkölcsi bizonyítvány bemutatásával igazolnia kell, hogy a Rendeletben meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság a bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította, de a CSOK igénylésének időpontjában az igénylő és házastársa e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
 

Amennyiben további kérdése van a CSOK-kal vagy a lakáshiteleinkkel kapcsolatban, kérjük, adja meg adatait, és visszahívjuk! Kapcsolat: csok@somogytakarek.hu

 

 

Egyéb feltételek

Egyéb feltételek

Családok Otthonteremtési Kedvezménye

Amennyiben további kérdése van a CSOK-kal vagy a lakáshiteleinkkel kapcsolatban, kérjük, adja meg adatait, és visszahívjuk! Kapcsolat: csok@somogytakarek.hu

A lakás vételárára vonatkozó előírás

 • Új lakás vásárlása esetén nincs előírás.
 • A használt lakás vételára a rendeletben meghatározott összegen belüli, és ezen belül legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

 • Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek tulajdoni hányadot kell szereznie a támogatással érintett ingatlanban, és ennek összesen legalább 50%-nak kell lennie. (A lakásban az igénylőn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont.)

Többlet ingatlan tulajdon:

CSOK-ot olyan személy igényelhet, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjainak lakástulajdona nincs (ide nem értve pl. hétvégi ház, üdülő, telek, tanya, gyümölcsös, valamint lakáscsere esetén a csereszerződés tárgyát képező, bővítés esetén pedig a bővíteni kívánt lakás, illetve a Rendelet által többletingatlannak nem minősülő lakástulajdont). (Kivéve lsd. „Három vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó különös szabályok”)
 

Számlabenyújtási kötelezettség:
Építés/bővítés esetén a bekerülési költség legalább 70%-áról, új lakás vásárlása esetén a vételár 100%-áról számlát kell bemutatni.
 

Komfortosság:
Lakáscéltól függően az alábbiak a komfortfokozati elvárások:
 

Lakáscél komfortfokozat
új lakás építés összkomfortos
új lakás vásárlás összkomfortos
meglévő lakás bővítése legalább komfortos, vagy a bővítéssel komfortossá váló
használt lakás vásárlása legalább komfortos

Ezen felül a hitelintézet által elfogadott lakás - az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmas kell, legyen.

Három vagy több gyermekes új lakást építőkre vagy vásárlókra vonatkozó különös szabályok

A 2016. január 1-i hatállyal bevezetett rendelkezések között található az a lehetőség, hogy a három vagy több gyermeket nevelő házaspár új lakás építés vagy új lakás vásárlás esetén 10 millió Ft támogatást igényelhet.

Meglévő gyermek(ek) száma Vállalt gyermek(ek) száma 2016.01.01-jét megelőzően már igénybe vett támogatás CSOK összege
0 legfejlebb 3 nincs 10.000.000,- Ft
1 legfeljebb 2 nincs 10.000.000,- Ft
2 legalább 1 nincs 10.000.000,- Ft
3 0 nincs 10.000.000,- Ft
1 legalább 2 LÉK vagy LÉT vagy CSOK vagy ezek megelőlegezési formája* 10.000.000 Ft mínusz a korábbi támogatás összege
2 legalább 1 LÉK vagy LÉT vagy CSOK vagy ezek megelőlegezési formája* 10.000.000 Ft mínusz a korábbi támogatás összege
3 0 LÉK vagy LÉT vagy CSOK vagy ezek megelőlegezési formája* 10.000.000 Ft mínusz a korábbi támogatás összege

A vállalt 3 gyermek teljesítésére biztosított határidő 10 év.


A 10 millió Ft-os támogatási összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új összkomfortos

 • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
 • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.

Amennyiben az igénylő 2016. január 1-jét megelőzően vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, akkor a már igénybe vett támogatás és a 10 millió Ft támogatási összeg különbözetét igényelheti.

A 10 millió forintos CSOK igénylése esetén nincs lehetőség később született gyermek után járó támogatás igénylésére.
 

A teljes 10 millió Ft támogatási összeg akkor igényelhető, ha 

 •  30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatos TB biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik az egészségbiztosítás nyilvántartásában – házastársak vagy élettársak esetén elegendő az egyik félnek. A benyújtás napját megelőző 180 napos időtartamnak jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie (közfoglalkoztatás nem érthető bele).

A 10 millió Ft összegű CSOK igénylés esetén a már meglévő lakástulajdont nem kell eladnia az igénylőnek, de a támogatással megvásárolt új lakásba vagy házba valamennyi családtagnak állandó jogcímmel be kell jelentkeznie.
 

A teljes, 10 millió Ft összegű CSOK mellé kedvezményes kamatozású, legfeljebb 10 millió Ft összegű Otthonteremtési kamattámogatott hitel igényelhető. A kamattámogatott hitel 5 éves kamatperiódussal igényelhető, a kamattámogatás időtartama 25 év.
Az Otthonteremtési kamattámogatott hitel abban az esetben igényelhető, ha az igénylő és házastársa vonatkozásában a CSOK igénylésének időpontjában a központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR) tartozás nincs nyilvántartva vagy az igénylő a KHR-ben szereplő tartozását már legalább egy éve teljesítette.
 

A hirdetésben szereplő családok otthonteremtési kedvezménye Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További információért forduljon a Takarékszövetkezet munkatársaihoz, vagy keresse fel a www.kormany.hu honlapot.

*LÉK: a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerint
LÉT: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.06.30-ig hatályos rendelkezései szerint
CSOK: a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6.) Korm. rendelet 2015.07.01-től hatályos rendelkezései szerint
 

Amennyiben további kérdése van a CSOK-kal vagy a lakáshiteleinkkel kapcsolatban, kérjük, adja meg adatait, és visszahívjuk! Kapcsolat: csok@somogytakarek.hu
 

 

 

 

 

 

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...